Gegenwind im Reichswald

Bezwaren

Ons burgerinitiatief juicht alternatieve vormen van energie toe. Echter, de bouw van windparken in het Reichswald schiet zijn doel ruim voorbij. Wij vinden:

Bossen moeten de allerlaatste plekken zijn die als industriegebieden worden aangewezen.

In ieder geval totdat goede opslagtechnieken voor energie zijn ontwikkeld. Tot die tijd wordt de totale balans van het stroomnetwerk met conventionele energiebronnen op peil gehouden. Zorgwekkend voor met name Duitsland: momenteel drukken kolencentrales de verhoudingsgewijs CO2-arme gascentrales uit de markt, met een extra uitstoot CO2 tot gevolg. Dit fenomeen wordt de 'Energiewende-Paradox' genoemd. Het verergert de toch al negatieve milieuprestaties van windparken in het bos.

Nee! tegen windturbines in het Reichswald. En wel om de volgende redenen:

 

 • Het bouwen van industriegebieden ineen uitgestrekt en tot nu toe aaneengesloten bos vermindert de natuur- en recreatieve waarde. Daarbij is onze regio verhoudingsgewijs bos-arm.
   
 • Naast de grootschalige vernietiging van bos van de P1-concentratiegebieden (Kleve), zal ook het aanleggen van toegangswegen en kabelgoten veel schade aanrichten.
   
 • Aantasting van het nationaal natuurlijk erfgoed op het voormalig militair oefenterrein (P1). 
   
 • Het Reichswald is onderdeel van een biotoop-verbindingssysteem dat van het Agentschap voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming NRW het predikaat 'uniek' en voor sommige delen zelfs 'bijzonder hoogwaardig' krijgt. Een ingreep in dit gebied valt op geen enkele wijze te compenseren!
   
 • Zowel de door de gemeente Kranenburg als door Stadt Kleve aangewezen zones bevinden zich zeer nabij het (Europees beschermde) Natura-2000 gebied 'Geldenberg' (+ 'Rehsol') en Nederlandse beschermde natuurgebieden. De bouw en inbedrijfname van de windparken zal ernstige verstoring en schade toebrengen aan het ecosysteem van het bos.
   
 • Dodelijke slachtoffers onder zowel broed-, roof- en trekvogels als vleermuizen, van wie de vliegroutes over het Reichswald gaan.
   
 • Onomkeerbare schade aan belangrijke cultuurhistorische elementen van het Reichswald.
   
 • Risico op grote bosbranden door technische storingen, blikseminslag, enzovoort. Vanwege de enorme hoogte van de windturbines kunnen branden niet geblust worden. “Gecontroleerd uit laten branden” luidt de enige strategie die de Vereniging van Brandweerkorpsen hanteert. Wat betekent dit voor een brand tijdens een droogteperiode, hartje zomer!?
   
 • Groeiend bewijs laat zien dat grootschalige ontbossing tot een verhoging van nitraat in het grondwater leidt.

 

 

Na een eventuele afbraak van de windparken, belemmeren de enorme fundamenten een herbebossing. Hiervoor is de bodem te sterk verdicht.

Windturbines bij Helpershain-Meiches